Sigorta Tahkim Komisyonu'na Başvuru Nasıl Yapılır ?

Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinde 18 Ekim 2013 tarihinde yapılan yasal değişiklikle birlikte, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sigorta hakemlerince 5.000 TL ve üzeri tutarındaki uyuşmazlıklarda verilen kararlara, karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz hakkı verilmiştir.
5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları yasayla belirlenen süre içinde itiraz başvurusunda bulunulmaması halinde kesinleşir. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için taraflar temyize gidebilirler.

İtiraz süresi;

  • İtirazın hakem kararının ilgiliye bildiriminden itibaren en geç 10 gün içinde Komisyona yapılması gerekmektedir.
  • Süresinde yapılmayan itirazlar hiçbir surette değerlendirmeye alınmamaktadır.
  • İtiraz süresi hakem kararının ilgili tarafa bildirildiği tarihte başlar ve her bir taraf için bildirim tarihi esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmaktadır.
  • Hakem kararının ilgili tarafa bildirim tarihi ve itiraz tarihinin belirlenmesinde PTT kayıtları esas alınaktadır. Bunun dışındaki yollarla yapılan itirazlarda (kargo, kurye, şahsen vb.) itirazın süresi içinde Komisyona ulaşması itiraz edenin sorumluluğundadır.
  • Mesai saati bitiminden sonra yapılan itirazlar bir sonraki gün yapılmış sayılmaktadır.

İtiraz Şekli;

  • İtiraz için Komisyonun internet sitesinden temin edilebilecek itiraz başvuru formunun doldurulması,
  • Gerekli itiraz başvuru ücretinin Komisyonun banka hesabına yatırılması
  • Islak imzalı itiraz başvuru formu aslı ile itiraz başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont suretinin 10 günlük itiraz süresi içinde Komisyona ulaştırılması gerekmektedir.

İtiraz Başvuru Formu;

Komisyona itiraz için itiraz başvuru formunun doldurulması ve süresi içinde ıslak imzalı olarak Komisyona gönderilmesi zorunludur. İtiraz başvuru doldurulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır. İtiraz başvuru formu için tıklayınız.

İtiraz Ücreti;

Hakem kararına karşı Komisyona itirazda bulunmak için itiraz başvuru ücretinin Komisyon banka hesabına yatırılması ve ücretin yatırıldığına dair dekont örneğinin itiraz başvuru formu ile birlikte süresi içinde Komisyona ulaştırılması gerekmektedir.

İtiraz ücretleri aşağıdaki gibidir;

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL)Başvuru Ücret (TL)
5.000 TL’ye kadar100 TL
5.001 – 10.000 TL arası250 TL
10.001 – 20.000 TL arası350 TL
20.001 TL ve üstü (%1.5) > 350 TL

İtirazın Hukuki Sürece Etkisi;

Süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılan itiraz 5684 sayılı Kanun’un 30.maddesinin 12. fıkrası uyarınca hakem kararının kesinleşmesini önler ve kararın icrasını durdurur.

İtirazların Sonuçlandırılması;

Hakem kararlarına karşı Komisyona yapılan itirazlar öncelikle Komisyonda usul yönünden incelenecek ve süresi içinde veya usulüne uygun yapılmayan itirazlar Komisyon itiraz yetkilisi tarafından reddedilerek yatırılan itiraz ücretinin yüzde doksanı ilgiliye iade edilecektir.

İtirazın usulüne uygun yapıldığı görüşüne varıldığı takdirde itiraza konu dosya İtiraz Hakem Heyeti listesinden seçilerek oluşturulan 3 kişilik İtiraz Hakem Heyetine tevdi edilecek ve iki aylık yasal süre içinde karara bağlanacaktır. İtiraz Hakem Heyetince verilen karar Komisyonca taraflara bildirilecektir.

İtiraz Hakem Heyeti Kararının Hukuki Etkisi;

40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için tarafların temyize gitme hakları vardır. Bunun dışındaki uyuşmazlıklar bakımından itiraz üzerine verilen karar kesindir.

YORUM

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi giriniz